Informacija

Privatumo politika

 

UAB „VARLE“ Privatumo politika

 

Varle.lt  yra svarbus kiekvieno iš Jūsų pasitikėjimas Varle.lt parduotuve, prekėmis bei paslaugomis. Šis 
pasitikėjimas neatsiejamas ir nuo tinkamo Jūsų asmens duomenų naudojimo bei apsaugojimo. Tam, kad 
žinotumėte, kaip yra gaunami, naudojami, tvarkomi ir apdorojami Jūsų asmens duomenys, Varle.lt parengė šią 
privatumo politiką, su kuria galite susipažinti žemiau. Pažymime, jog visi veiksmai, atliekami su Jūsų asmens 
duomenimis, yra pagrįsti galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

1. Sąvokos

1.1. Administratorius – Varle.lt rinkodaros skyriaus darbuotojas.
1.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė 
yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens 
kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio 
pobūdžio požymiai.
1.3. Asmens duomenų valdytojas – Varle.lt.
1.4. Paskyra – tai prisijungimo prie Varle.lt sąskaita, kuri sukuriama aktyviais Pirkėjo veiksmais pagal nurodytą 
veiksmų seką Varle.lt svetainėje ir kurioje yra saugomi Pirkėjo asmeniniai duomenys bei užsakymų istorija.  
1.5. Paslaugos – visos Varle.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių, esančių 
Varle.lt, pardavimą. 
1.6. Pirkėjas – tai: (i) veiksnus pilnametis asmuo; arba (ii) nepilnametis asmuo nuo 14 iki 18 metų, turintis tėvų 
sutikimą; (iii) emancipuotas nepilnametis asmuo; (iv) juridiniai asmenys.
1.7. Slaptažodis – tai raidžių ir/ar skaičių kombinacija, sukurta ir naudojama Pirkėjo, siekiant registruotis 
Varle.lt sistemoje bei savo Paskyroje.
1.8. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio Varle.lt, įrenginį, iš 
kurio yra prisijungiama prie Varle.lt ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas. 
1.9. Taisyklės – tai prekių pirkimo – pardavimo Varle.lt taisyklės.
1.10. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes 
ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. 
1.11. Varle.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.varle.lt, valdoma UAB „VARLE“ – pagal Lietuvos 
Respublikos teisės aktus įsteigtos ir veikiančios įmonės, kurios kodas – 302431995, adresas korespondencijai 
– S. Žukausko g. 41, Vilnius, Lietuva, duomenys apie įmonę saugomi ir kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių 
asmenų registre, Marijampolės filiale); ir/arba, atitinkamai pagal teksto prasmę žemiau, UAB „VARLE“.
1.12. Varle.lt partneris – tai asmuo, tiekiantis prekes ar paslaugas Varle.lt; su kuriuo gali būti vykdomos bendros 
akcijos arba projektai.
1.13. Varle.lt paskyros – tai Varle.lt paskyros įvairiuose socialiniuose tinkluose (Pvz., Facebook), kuriose Varle.lt 
aktyviai bendrauja su savo esamais ir/ar potencialiais pirkėjais.

2. Bendrosios Varle.lt privatumo politikos nuostatos

2.1. Varle.lt yra įregistruota Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre. 
2.2. Pirkėjas, susipažinęs su šia Privatumo politika (t.y., Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio 
pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Varle.lt būtų tvarkomi veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros 
tikslais, pažymėjęs varnelę skiltį „Su Privatumo politika susipažinau ir sutinku, kad mano asmens duomenis 
Varle.lt tvarkytų Tiesioginės rinkodaros tikslais“) laikomas išreiškusiu sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, 
pavardės, elektroninio pašto adreso, telefono numerio, IP adreso) tvarkymo Varle.lt Tiesioginės rinkodaros 
tikslais.
2.3. Varle.lt atkreipia Pirkėjų dėmesį, jog pasikeitus Privatumo politikai, nauja jos redakcija bus patalpinta 
Varle.lt svetainėje, su kuria kiekvienas Pirkėjas galės susipažinti prisijungęs prie Varle.lt.
2.4. Asmenys, norintys įsigyti prekių ir/ar paslaugų, ir/ar sukurti paskyrą Varle.lt, privalo pateikti šiuos 
duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, ir gyvenamosios vietos ir/arba prekės 
pristatymo vietos adresą. Pirkėjas laikomas atsakingu dėl pateiktų duomenų teisingumo. 
2.5. Asmens kodą Varle.lt iš Pirkėjo reikalauja pateikti tik tais atvejais, kai Pirkėjas užsako Varle.lt ar Varle.lt 
partnerių prekes lizingu, ir/arba perkant prekės garantiją ir/ar draudimą. 
2.6. Pirkėjas gali bet kuriuo metu keisti ir/ar pildyti savo Asmens duomenis prisijungęs prie sukurtos Paskyros 
Varle.lt bei kreiptis į Varle.lt  el. paštu info@varle.lt dėl pagalbos keičiant duomenis bei norint atsisakyti 
Paskyros.
2.7. Jei Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo iš Varle.lt nepageidauja, kad pateikti Asmens duomenys būtų 
naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios Varle.lt ir 
Paskyros lange „Mano Varle.lt“, skyriuje „Mano duomenys“, nuimti varnelę, esančią prie teiginio „Naujienos el. 
paštu“, ir/ar teiginio „Naujienos SMS“, bei paspausti nuorodą „Atnaujinti“. Taip pat visais atvejais Pirkėjas gali 
rašyti elektroninį laišką adresu info@varle.lt arba skambinti bendruoju Varle.lt klientų konsultavimo telefonu 
+370 670 95555 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių. Elektroninių laiškų 
ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjo aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono 
numeriais.Pirkėjas gali atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ 
naujienlaiškio apačioje
2.8. Varle.lt patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti 
Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Varle.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, 
projektuose). Varle.lt taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Varle.lt veiklos 
analizės ir Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins. 
2.9. Varle.lt įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus esant Pirkėjo 
sutikimui, vykdant užsakymą per Varle.lt partnerius bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
2.10. Pirkėjas turi teisę: (i) pateikęs užklausą Varle.lt raštu, susipažinti su Varle.lt turimais savo Asmens 
duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie 
tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus; (ii) 
pateikti prašymą Varle.lt raštu, elektroniniu paštu info@varle.lt, telefonu +370 670 95555, dėl Paskyros 
ištrynimo arba Asmens duomenų valdymo veiksmų sustabdymo, kai tai daroma nesilaikant teisės aktų 
nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus; (iii) nesutikti su Privatumo politika bei Pirkėjo 
Asmens duomenų disponavimu šioje Privatumo Politikoje nurodyta tvarka - tokiu atveju Pirkėjas neturės 
galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje Varle.lt; (iv) atlikti kitus veiksmus, numatytus 
Privatumo politikoje bei teisės aktuose.
2.11. 2.10 p. išvardintais atitinkamais atvejais Varle.lt ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų Pirkėjui pateikia 
atsakymą bei atlieka pateiktame prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti. 
2.12. Prekių atsiėmimo metu pareikalautas pateikti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame 
esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik asmens tapatybės identifikavimui. 
2.13. Pirkėjas, sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant 
įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš Varle.lt kaip pardavėjo ar iš 
Partnerių, taip pat sutinka, kad jo Asmens duomenys gali būti perduoti Varle.lt Partneriams.
2.14. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes 
tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, 
numatytiems šioje Privatumo politikoje.
2.15. Varle.lt Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi Varle.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, 
nurodytus šioje Privatumo politikoje. 
2.16. Po Paskyros panaikinimo Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo 
serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, kai Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant 
neteisėtą veiką ar (ii) įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus 
atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Varle.lt yra gavęs skundų, susijusių su 
atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Varle.lt yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Varle.lt  pirkimo-pardavimo 
taisyklių pažeidimus; ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys 
sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
2.17. Varle.lt vidiniai technologiniai sprendimai užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys Varle.lt būtų 
apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų, praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, t. y., asmens 
duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
2.18.  Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Varle.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei 
kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens 
duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo 
prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Varle.lt.
2.19.  Esant arba diagnozuojant galimus sutrikimus Varle.lt, Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.
2.20. Jeigu Varle.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens 
duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų 
teisingumui patikrinti.
2.21. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos elektroninės parduotuvės Varle.lt paslaugos visa apimtimi, į Pirkėjo 
įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Varle.lt, gali būti įrašyti Slapukai. 
2.22. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo įrenginyje būtų įrašomi šioje Privatumo 
politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės 
nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės Varle.lt funkcijos jam gali neveikti.
2.23. Varle.lt naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs 
galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis Varle.lt svetainės funkcijų gali 
neveikti. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), 
pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Varle.lt nenaudoja šios rūšies Slapukų, 
tačiau atkreipia Pirkėjų dėmesį, kad kai kurie Varle.lt Partneriai gali naudoti šios rūšies Slapukus, todėl Pirkėjas 
įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų Varle.lt Partnerį.

3. Baigiamosios nuostatos

3.1. Ši Privatumo politika įsigalioja 2015 m. lapkričio 22 d. Bet kokie Privatumo politikos pasikeitimai bus 
skelbiami ir viešai matomi Varle.lt.